Nederlands | Engels

 

PetraPolane.nl

Algemene voorwaarden

Mocht u gebruik willen maken van mijn diensten zitten daar een aantal algemene voorwaarden aan verbonden. Uitzonderingen en of aanpassingen hierop dienen schriftelijk te zijn vastgelegd bij de accordering van de opdracht en offerte en door beide partijen te zijn ondertekend ter bevestiging.

Prijsafspraken

  • Opdrachtgever en illustrator dienen vooraf een redelijke prijsafspraak overeen te komen. Een kopie van de offerte zal door de opdrachtgever ondertekend en voorzien van een datum teruggestuurd moeten worden om aan te geven dat de offerte is goedgekeurd.
  • De opdrachtgever mag de offerte ook via een korte email onder vermelding van het offertenummer goedkeuren.
  • Het door de opdrachtgever te bepalen prijsafspraken geeft uitsluitend recht tot het gebruik van de illustratie(s) zoals overeengekomen. Voor extra gebruik is een vooraf vastgestelde toeslag verschuldigd. Bij onvoorzien extra gebruik in een later stadium is wederom een toeslag verschuldigd. De hoogte daarvan wordt bepaald naar redelijkheid en in overleg met de illustrator. Is in dit laatste geval sprake van het ontbreken van overeenstemming, dan is de illustrator gerechtigd tot het eenzijdig vaststellen van een redelijke toeslag.
  • Als er geen bepaling van territoriale omvang van het gebruiksrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht beperkt te zijn tot Nederland.
  • Ook als er geen bepaling van de gebruikstermijn ( dat geldt voor de termijn van publicatie ) heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht beperkt te zijn tot 12 maanden.
  • Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen. Facturering Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Over het verschuldigde bedrag zal de opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

Extra kosten

De algemene voorwaarden voor extra kosten, nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onder extra kosten vallen o.a. reis-, onderzoek- /documentatie-, overlegtijd tussen illustrator en opdrachtgever op locatie en alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht. Reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Een redelijkerwijs geschat bedrag aan extra kosten dient de opdrachtgever bij vooruitbetaling aan de illustrator te voldoen. Is er een all-in prijs afgesproken is dit voorgaande niet van toepassing.

Termijnbetaling

Indien de productietijd naar redelijke verwachting langer dan 14 dagen zal duren, zal de illustrator gerechtigd zijn een termijnbetaling te vorderen in relatie tot het overeengekomen te berekenen prijsafspraken. Vrijwaring aansprakelijkheid De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d. alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Naamsvermelding

De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding een voorwaarde. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de opdrachtgever geregeld te worden.

Annulering opdracht

Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd. Tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator. De illustrator zal ( behouden vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld ) al het mogelijke doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

Reproductierecht na levering

De opdrachtgever zal alle schetsen, goed- dan wel afgekeurd, binnen 2 maanden na levering retourneren aan de illustrator en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook, van deze schetsen of delen ervan, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.

Bewaarplicht

De opdrachtgever is verplicht al het geleverde illustratiewerk in ieder geval binnen 6 maanden na leverdatum onbeschadigd aan de illustrator te retourneren. Mits het eigendom daarvan niet aan de opdrachtgever is overgedragen. De illustrator verplicht zich het genoemde werk maximaal 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.

Wijzigingen aanbrengen in originelen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever de illustrator als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden. Verlies en schade In geval van verlies van of schade toegebracht aan het originele werk dat, is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de illustrator.

Proeven en drukexemplaren

Waar mogelijk zal de opdrachtgever de illustrator enkele proeven of gedrukte exemplaren van het werk doen toekomen zodra reproductie heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen. Niet nakomen betalingsverplichtingen Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door de illustrator aan hem overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

Geschillen illustrator en opdrachtgever

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Polanimation is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever.

Over mij

Polanimation
t.n.v Petra Polane – Loijenga
Kloosterhof 11
2353SK Leiderdorp
Tel. +31 71 5722492